Ajándékkártya tetszőleges összegben
1 db = 10.000 Ft
Ajándékkártya-rendelés során megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató
A NOMÁD-93. Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság (székhely: 3325 Noszvaj, Síkfőkút utca 5-7.; cégjegyzékszám: 10-06-020844; „NOMÁD-93. Bt.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.nomadhotel.hu honlapon az ajándékkártya-rendelés érdekében megadott személyes adatokat.
Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő
Az adatkezelő a NOMÁD-93. Szolgáltató és Vendéglátó Betéti Társaság (székhely: 3325 Noszvaj, Síkfőkút utca 5-7.; cégjegyzékszám: 10-06-020844). A NOMÁD-93 Bt. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
Az adatkezelés célja és jogalapja
A NOMÁD-93. Bt. az ajándékkártya-rendelés során megadott személyes adatokat az ajándékkártya-rendelés teljesítése, valamint a számla kiállítása és őrzése céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja jogos érdek azon személyes adatok tekintetében, amelyek az ajándékutalványon feltüntetésre kerülnek. A megrendelő jogos érdeke, hogy névre szóló ajándékkártyát adhasson át a megajándékozni kívánt személy részére.
Az adatkezelés jogalapja az ajándékkártya-rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogi kötelezettség, amennyiben természetes személy a megrendelő.
Az adatkezelés jogalapja, ha nem természetes személy részéről érkezik a megrendelés, akkor az ajándékkártya-rendeléssel kapcsolatos személyes adatok kezelése tekintetében a NOMÁD-93. Bt. jogos érdeke, azaz, hogy a szerződés teljesítése és az, hogy a szerződés teljesítése során fel tudja venni a kapcsolatot a szerződéses partnere kapcsolattartójával.
Az ajándékkártya-rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a NOMÁD-93. Bt. a megrendelést az ahhoz szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.
Személyes adatok címzettjei
Az ajándékkártya-rendelés céljából megadott személyes adatai címzettjei
a honlap informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: az INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8200 Veszprém, Takácskert u. 4/A.; cégjegyzékszám: 19-09-517762, adószám: 11678313-2-19);
a NOMÁD-93. Bt. könyvelője a JOÓ TEAM Könyvelő és Adótanácsadó Közkereseti Társaság (székhely: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 17.; cégjegyzékszám: 10-03-020112);
a 100.000 Ft áfa összeget meghaladó számlák esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
Az adatkezelés időtartama
A NOMÁD-93. Bt. az ajándékkártya-rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat az adójogi elévülési idő elteltéig kezeli.
A NOMÁD-93. Bt. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi.
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Hozzáféréshez való jog
Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a NOMÁD-93. Bt. kezeli-e a személyes adatait.
Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a NOMÁD-93. Bt. azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.
Helyesbítéshez való jog
Kérheti, hogy a NOMÁD-93. Bt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.
Törléshez való jog
A NOMÁD-93. Bt., kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a NOMÁD-93. Bt.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
A NOMÁD-93 Bt., erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a NOMÁD-93 Bt. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a NOMÁD-93 Bt.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.
Adathordozhatósághoz való jog
Kérheti, hogy a NOMÁD-93 Bt. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.
Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha az adatkezelés a NOMÁD-93 Bt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Jogsértés kezelése
Személyes adatokkal kapcsolatos jogai megsértése esetén a következő lépéseket teheti:
  1. kapcsolatba léphet a NOMÁD-93 Bt.-vel a következő e-mail címen és telefonszámon: nomad@nomadhotel.hu és +36 36 463 363; vagy
  2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.
 
Hatályos 2018. november 30. napjától